Bhajan performed during Vivekananda Navarathri 2016 at Vivekananda House, Chennai

1