Chennai Vidhya Mandhir Students visit to Meyyur Center on 16 Feb 2020