Goshala at Meyyur Rural Unit got inaugurated on Nov 23rd 2021