A special lecture series on Swami Vivekananda Saptaham from January 9th-16th, 2019 by Govindapuram Sri Balaji Bhagavathar, Head, Sri Guru Vittal Seva Trust, Chennai.