ஶ்ரீராமகிருஷ்ணரின் அமுதமொழிகள் – வினாடி வினா

பகவான் ஶ்ரீராமகிருஷ்ணர் எவ்வாறு ஒவ்வொரு நாளையும் வாழ்ந்தார் என்பதைக் காட்டும் நூல் ‘ஶ்ரீராமகிருஷ்ணரின் அமுதமொழிகள்’. உலகெங்குமுள்ள லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் இந்த நூலை அன்றாடம் வாசித்துப் பயன்பெறுகிறார்கள். அந்த வாய்ப்பையும் அருளையும் நீங்களும் பெறுவதற்கான ஒரு பயிற்சி.

ஶ்ரீராமகிருஷ்ணரின் அமுதமொழிகளிலிருந்து குறிப்பிட்ட பகுதிகளிலிருந்து, பிரதி வாரம் ஞாயிற்றுக்கிழமை, 10 கேள்விகள் கேட்கப்படும். அதற்கான பதில்களை இணையத்திலேயே நீங்கள் வழங்கலாம். அமுதமொழிகளில் உங்களுக்குள்ள பரிச்சயத்தையும் பக்தியையும் வளர்த்துக் கொள்வதற்கு இது நிச்சயம் உதவும்.

தொடர்ச்சியாக 3 மாதம் இந்தத் தேர்வுகளில் கலந்து கொள்பவர்களுக்குச் சிறந்த நூல்கள் (Digital) பரிசாக வழங்கப்படும்.

Click the “Test No.” below for archives of earlier quizzes

Test 1 - 10Test 11 - 20Test 21 - 30Test 31 - 40Test 41 - 50Test 51 - 60Test 61 - 70Test 71 - 80
Test 1 Test 11 Test 21 Test 31 Test 41 Test 51 Test 61 Test 71
Test 2 Test 12 Test 22 Test 32 Test 42 Test 52 Test 62 Test 72
Test 3 Test 13 Test 23 Test 33 Test 43 Test 53 Test 63 Test 73
Test 4 Test 14 Test 24 Test 34 Test 44 Test 54 Test 64
Test 5 Test 15 Test 25 Test 35 Test 45 Test 55 Test 65
Test 6 Test 16 Test 26 Test 36 Test 46 Test 56 Test 66
Test 7 Test 17 Test 27 Test 37 Test 47 Test 57 Test 67
Test 8 Test 18 Test 28 Test 38 Test 48 Test 58 Test 68
Test 9 Test 19 Test 29 Test 39 Test 49 Test 59 Test 69
Test 10 Test 20 Test 30 Test 40 Test 50 Test 60 Test 70
54