Swami Subodhananda Jayanti Lecture by Swami Gautamananda ji Maharaj on 20th November 2018 at Sri Ramakrishna Math, Chennai.

1