Bharata Natyam by Selvi Shruthi Raghavan on the occasion of Vivekananda Navaratri (Day 2) at Vivekananda House, Chennai on 7th February 2020.