Nrithya Samarpanam By Krishnadhwani School Of Natya on the occasion of Vivekananda Navaratri (Day 9) at Vivekananda House, Chennai on 14th February 2020.