Nama Sankirtan performed during Vivekananda Navaratri 2016 at Vivekananda House, Chennai

9